رابطه بین نرخ بهره با تورم

رابطه بین نرخ بهره با تورم

در علم اقتصاد کلان همواره به رابطه تنگاتنگی که میان نرخ بهره و تورم وجود دارد اشاره شده است. منظور از تورم میزان افزایش نرخ خدمات و کالاها در یک اقتصاد دو دوره های زمانی معین می باشد. منظور از نرخ بهره به صورت کلی میزان بهره ای است که وام گیرنده به وام دهنده پرداخت می نماید. تعیین نرخ بهره بانکی ابزاری است در اختیار بانک های مرکزی که بر اساس آن سعی در ایجاد تعادل در شرایط اقتصادی در دوره های زمامی مختلف را دارند.

رابطه بین نرخ بهره با تورم
رابطه بین نرخ بهره با تورم
 

اگر بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، افراد بیشتری قادر به دریافت وام از بانک خواهند بود. در نتیجه مصرف کنندگان (مردم) نقدینگی بیشتری در اختیار خواهند داشت و این نقدینگی منجر به خرید کالا و خدمات بیشتری می گردد. این افزایش تقاضا برای خرید کالا و خدمات که با پول استقراضی با بهره کم بوجود آمده است، منجر به رشد اقتصادی و همچنین افزایش تورم می گردد.

 

اما باید توجه داشت که اگرچه رشد اقتصادی مطلوب برای هر کشوری است اما بانک مرکزی همواره برای تورم و میزان افزایش نرخ خدمات و کالاها، تارگت هایی را مد نظر دارد و در صورتی که تورم بیش از اندازه افزایش یابد و از تارگت های معین شده عبور نماید، بانک مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره می کند. در نتیجه افراد کمتری تمایل به دریافت وام با نرخ بهره بالا خواهند داشت و این باعث می شود تا مصرف کنندگان نقدینگی کمتری در اختیار داشته باشند. در چنین شرایطی تقاضا برای خرید کلا و خدمات با کاهش روبرو می شود و رشد اقتصادی و تورم به دلیل افزایش بهره بانکی با کاهش روبرو می گردد.

 

بنابراین بانک مرکزی با ابزاری که در اختیار خود دارد ( تعیین نرخ بهره) همواره سعی در ایجاد تعادل و بالانس در شرایط اقتصادی یک کشور دارد. به مجموعه سیاست های پولی که در راستای افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی در سطح جامعه باشد سیاست های انقباضی و به مجموعه سیاست های پولی که در راستای کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی در سطح جامعه باشد سیاست های انبساطی می گویند.

هدفی که بانک مرکزی با تغییرات نرخ بهره

هدفی که بانک مرکزی با تغییرات نرخ بهره دنبال می نماید افزایش اشتغال، ثبات قیمتها و رشد اقتصادی با ثبات به صورت توام است. بنابراین ایجاد تعادل میان دو عامل مهم رشد اقتصادی و تورم که به یکدیگر وابسته هستند در اختیار بانک مرکزی با ابزاری بنام نرخ بهره می باشد.